Regulamin - Edu Arctic

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

REGULAMIN
portalu edu-arctic.pl

Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej:

1. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, z późn. zm.).

2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

3. Definicje.

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 1. Portal – Portal informacyjny dostępny pod adresem https://edu-arctic.pl/;
 2. Projekt – projekt EDU-ARCTIC.PL realizowany przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG;
 3. Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca treści o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym treści o charakterze promocyjnym  tj. treści informacyjne o nadchodzących wydarzeniach, możliwości uczestnictwa w wykładach, webinariach, konkursie polarnym, nowych artykułach popularno-naukowych, jak również informacji o oferowanych aktualnie innych usługach Administratora.
 4. Forum – internetowe forum dyskusyjne, dostępne na stronie https://edu-arctic.pl/forum;
 5. Regulamin – niniejszy dokument – Regulamin Portalu edu-arctic.pl;
 6. Administrator – Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie (01-452) przy ul. Księcia Janusza 64;
 7. Podmioty współpracujące – podmioty, z którymi współpracuje Administrator, w tym w szczególności wykonawca portalu;
 8. Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki Regulaminu i zarejestrowała się na Portalu.

4. Charakter prawny Portalu

 1. Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.
 2. Portal jest skierowany do Użytkowników oraz osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Portalu.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

5. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na:

 1. umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Portalu,
 2. przesyłaniu informacji Newsletter na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 3. umożliwienie publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum autorskich pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 4. umożliwieniu udziału w webinariach i wykładach realizowanych w ramach Uniwersytetu Polarnego Projektu,
 5. umożliwieniu zgłoszenia zapotrzebowania na organizację wykładu w ramach zajęć Uniwersytetu III Wieku lub Uniwersytetu Dziecięcego,
 6. umożliwieniu pobrania dodatkowych materiałów edukacyjnych w sekcji Rodzinne Laboratorium.

Rozdział 3. Warunki świadczenia usługi Newslettera drogą elektroniczną

6. Do korzystania z Portalu niezbędne jest:

 1. Urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) – w celu zamówienia informacji Newsletter, otrzymania zaproszenia na webinarium, udziału w konkursie EDU-ARCTIC.PL.

7. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z Portalu wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

Rozdział 4. Warunki świadczenia usługi Forum drogą elektroniczną

8. Dostęp do Forum i możliwość przeglądania wpisów mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający Portal, przy czym osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Forum za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

9. Możliwość zamieszczania własnych komentarzy na Forum mają wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.

10. Administrator nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Administratora i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszających przepisy prawa lub zasady wynikające z Regulaminu.

11. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator nie jest zobowiązany do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. Administrator zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.

12. Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.

13. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co nie pozbawia Administratora prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.

Rozdział 5. Zasady korzystania z Forum

14. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

 1. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
 2. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności niedozwolone jest:
  1. rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
  2. podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
  3. wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej; 
  4. propagowanie przemocy i agresji;
  5. propagowanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
  6. rozpowszechnianie treści reklamowych i promocyjnych;
  7. rozpowszechnianie materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
  8. rozpowszechnianie materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;
  9. naruszanie praw Administratora;
  10. umieszczanie linków do innych stron www bez uprzedniej zgody Administratora;
  11. umieszczanie treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
  12. rozpowszechnianie danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych itp.;
  13. rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
  14.  rozpowszechnianie treści naruszających zasady współżycia społecznego; 
  15. rozpowszechnianie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, ksenofobicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;
  16. rozpowszechnianie spamu.
 3. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką Portalu lub komentowanego materiału.
 4. Zabronione jest publikowanie na Forum informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), w szczególności niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Administratora, a w zakresie  informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną bez pisemnej zgody Administratora i odbiorcy.
 5. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach Forum. Administrator zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.

Rozdział 6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

15. Formularz rejestracji na Portalu wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej – poprzez skorzystanie z odesłania zamieszonego na stronie https://edu-arctic.pl należącej do Administratora.

16. Rozwiązanie umowy może nastąpić, w szczególności:

 1. na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „wypisz” znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów;
 2. z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika zapisów Regulaminu.

17. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

18. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron i Portali internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

Rozdział 7. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, komentarze.

19. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie (01-452) przy ul. Księcia Janusza 64.

20. Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie Portalu”;
 2. umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych;
 3. obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 4. analitycznym i statystycznym.

21. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Użytkowników można znaleźć w tekście Obowiązku informacyjnego dostępnego na stronie internetowej https://www.igf.edu.pl/rodo

22. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. Wycofanie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres: i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

23. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że następuje to w związku z powierzeniem przetwarzania danych przez Administratora lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

24. Prawa osób, których dane dotyczą, o których mowa w Obowiązku Informacyjnym można realizować przesyłając żądanie na adres: .

Rozdział 8. Prawa autorskie

25. Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. 2019, poz. 1231 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ww. ustawy.

26. Można korzystać z tekstów zawartych na Portalu w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych na Portalu w innym celu nie wymaga zgody Administratora pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Tekst pochodzi z portalu edu-arctic.pl”.

27. Powyższa zgoda nie dotyczy zdjęć oraz innych materiałów nie będących tekstami.

28. Zdjęcia wykorzystywane do postów pochodzą od autorów, z którymi współpracuje Administrator, z banków zdjęć płatnych lub darmowych udostępnianych na licencji CC lub pochodzą z domeny publicznej.

29. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. 2019, poz. 1231 ze zm.).

30. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia Administratora do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.

Rozdział 9. Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i reklamowe, zmiany regulaminu

31. Postępowanie reklamacyjne

 1. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Portalu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie pod adres:
 2. Wszelkie sprawy dotyczące Portalu powinny być przesyłane pod adres:

32. Tryb zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej https://edu-arctic.pl/regulamin-portalu/ nowego brzmienia Regulaminu.
 3. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej nowe brzmienie Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

33. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

34. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.